• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Erindringer og bedre Underretning for dem, som have læst det nylig udkomne Skrift om Tobaks-Handelen; skreven i Eenfoldighed, af en, som ønsker, at baade Kongens og Landets Fordeel maatte fremmes.

Vorläuffige Gedanken von dem Nuzen der Manufacturen überhaupt, besonders aber in Betracht auf Dännemark.

Tanker til Fabriqvers Anleg og Vedligeholdelse, De Fattiges Fortieneste ved dem i Almindelighed, og De fattige Stiftelsers Forbedring til mere Nytte for Landet og dem selv, end hidindtil. Skreven til Fordeel for de Arbeydsomme Fattige.

Velmeente Tanker til nærmere Betragtning, om den danske og holsteenske Ulds Udførsel, hvilket er skadelig for Fabrikernes Handel og Landets Opkomst. Item Tanker om Toldforpagtningerne i Norge; Plan til Fabrikernes Debit ved samme Forpagtning, Promemoria og Anviisninger, hvilket ordlydende er indgivet i det kongelige Toldkammer og Commercie-Collegio 1769 og 1770.

Giensvar paa det i Magazinet for patriotiske Skribentere under No. 100 indkomne Tanker om Nytten for Dannemark, og om den Danske og Holsteenske Ulds Udførsel; samt en videre Betragtning og Demonstratíon om de danske Fabriqvers befindende Tilstand og Opkomst, til Fordeel og Nytte for Staden og Handelen imellem begge Rigerne.

Beviis at Argus, uagtet sine 100 Øyne, har været stokblind, da han skrev sine No 11 og 12 angaaende Amts- Laugs- og Friemesterne. Indeholdende trende Anmærkninger: 1) At Laugene i deres nærværende Forfatning ere skadelige for Vindskibelighedens Fremgang. 2) At de ere hinderlige i Folkemængdens Tiltagelse. 3) At de ere Med-Aarsag til de dyre Tider. Til nøyere Eftertanke i en redelig Hensigt fremlagt af en Haandværksmand her i Staden [...]

Giensvar paa alle Laugenes Vegne til Autor af det Skrift kaldet Beviis at Argus uagtet sine 100 Øyne har været stokblind, da han skrev sit No. 11 og 12 [...]. Hvori bevises at denne formeente Statsmand under en, Haandværksmands Masqve har været forsætlig blind – I en redelig Hensigt fremlagt af den, som ønsker Laugenes Vedligeholdelse [...]

Danskvenius. Eines warhaften Handwerkmannes Beantwortung auf die falschen Beschuldigungen, die einer unter der Masque eines Handwerksmannes denen Aemtern zu Last geleget.

Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget. Indrykket i Magazinet for patriotiske Skribentere. No. 8.

Bonasse. En oprigtig Haandverksmands Svar og Igjendrivelse imod den sig saa kaldende Haandverrksmands (men vel snarere en Stats eller lærd Mands) trende Anmærkninger: 1) At Laugene i deres nærværende Forfatning ere skadelige for Vindskibelighedens Fremgang. 2) At de ere hinderlige i Folkemængdens Tiltagelse. 3) At de ere Medaarsag til de dyre Tider.

Prøve af Danske Tanker og Ord, Skrevet i Anledning af den Tydske Bonasse af Haandverksmanden i Den Patriotiske Tilskuer No. 163.

D. B. L. Løgneren i Roeskilde helbredet ved Sandhed i Kiøbenhavn i Anledning af Magazinet for Patriotiske Skribentere No. 77 dets første Afsnit angaaende Laugenes Ophævelse.

Philopolis eller Borgerens Ven om Kiøbstæderne

Samling af Forordninger og Anordninger angaaende Brølluper og Liigbegiængelser i Kiøbenhavn.

Reflection til høiere Decision af en gammel Patriot.

Patriotisk Afhandling, om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse. Skrevet i Anledning af ARGI No.19 af En Reenligheds Elskere.

Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

INSTRUCTION for Quarteer-Commissarierne og Betienterne i den Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn.

Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

Formenende Sandheder i adskillige Materier de smaae Kiøbstæder angaaende.

Borgerlige Betænkninger over det fra Kiøbenhavns Raadstue udkomne Stad-Reglement, viisende i visse Maader dette Reglements fortrædelige Indhold og skadelige Følger.

Discours imellem en fremmet Reisende, en Officer og en Borger ved Navn den Tænkende. Handlende 1. Om de høie Priser paa Brød og Fødevahre, 2. Om det Fattiges Væsen, 3. Om Skifter, 4. Om Procuratores Antal for Underretterne, 5. Om Gade Løgter, 6. Om Gade Vægterne.

Eines Greisen und teutschen Bürgers Traum und Gedanken am alten Strande, von ihm selbst aufgezeichnet, […]

Forslag hvorledes den overhaand tagende Fattigdom til største Deel kan afhjelpes og formindskes udi alle Stænder, samt Folke-Formeerelsen, som en klar Følge deraf, tilforladelig befordres.

Formeenentlige Aarsager til de mange paa en vis tiid arriverede Fallissementer ved Brygger-Lauget her i Staden, til nærmere Eftertanke fremlagt af Christian Bagge.

Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Replique paa de Atten Brøggeres Notice de Dato 13 November 1770. til høyere Omdømme nedlagt af Christian Bagge.

Nærmere Afhandling betreffende De 18 Bryggeres Notice de Dato 13 November 1770. Sandheden til Ære, de forurettede og underrykte til Opmuntring og Imitation, men de hemmelige Voldsmænd og Forurettere til Skræk og Afskye, forfattet af Christian Bagge.

Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Ulvene og Beveren. En Fabel som forklares ved disse Tiders nyeste Historie.

Historisk Beretning hvorledes og hvorvidt med den af de bekiendte 18 Bryggere og deres Oldermand, formedelst nogle Sandheders offentlige Fremleggelse, imod Udgiveren heraf Christian Bagge anlagde Process nu in Octobri 1771 er avanceret.

Tanker om Brygger-Ligningen udi Kjøbenhavn; samt Forslag til dens Ophævelse.

Tanker om Brændeviins- Brænden. Skienket til Stiftelsen for nyefødte Børns Opdragelse.

Aftens Promenader eller Samtale mellem Prudentius og Simplicius om Forbud at brænde Brændeviin af Rug og Byg i de 2de Aar, som et sikkert Raad imod høye Korn-Priser; samt om Korn-Brændeviins og Sukker-Brændeviins forskiellige Dyder og Qvalitæter.

Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Tanker til Nøyere Eftertanke om Gode Love i et Land og deres nøye Efterlevelse har sin Indflydelse paa det Almindelige, samt Om Banqvens Tilstand og dens Hielpe-Midler,

Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven i København og dens nærværende Tilstand,

Tanker til grundigere Eftertanke, ved de i sær Banqven anlangende udkomne Skrifters Giennemlæsning.

Velmeente patriotiske Tanker, til høyere Eftertanke og ønskende Fuldførelse. [om mønt og told]

Betænkning hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield med Forslag af Midler ved hvilke den offentlige Gield best kan betales.

Bedenken wieferne der Nachfolger in der Regierung pflichtig ist die Schulden seines Vorwesers zu bezahlen, nebst Vorschlag zu den Mitteln durch welche die öffentliche Schulden am besten abgetragen werden können. Aus dem Dänischen übersetzt und mit vielen Zusätzen vermehrt.

Erindringer imod den nylig udgivne Betænkning, hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield.

Azan eller den fra Gield Udfriede Fyrste. En Fortælling.

Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

Tanker over det alleene Privilegerede Lotterie til Landets almindelige Nytte, fattige Børns Opdragelse, og det fattige Væsens bestandige Underholdning i Kiøbenhavn.

Tydeligere Forklaring paa Tall-Lotteriet til Nytte for Lotteriet, og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning.

Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet, samt Lotteriets Kasses Fordeel udi Tal-Lotterier.

Patriotiske Tanker I Anledning af Tal-Lotteriet. Skrevet den 1ste Martii af Philoplebis.

Upartiske Undersøgninger af Tal-Lotteriet, som vil sette enhver i Stand til at indsee, om han med Grund kan eller bør haabe Fordeel af samme. Forfattet af M,

Underviisning for Elskere af Tal-Lotteriet hvorefter enhver kan udregne sit Haab til de store Gevinster.

Almuens Øine opklarede i Anledning af den Daarlighed at vove sine Penge i Tal-Lotterier. Oversat af B.J. Lodde.

Tilforladelig Anviisning hvorledes man med en u-udeblivelig Fordeel kan indsætte udi Tal-Lotteriet samt Underretning om hver Træknings-Stæds lykkelige og ulykkelige Tall.

Fuldstændige Tall-Lotteries Tabeller over Indskud og muelige Gevinster paa alle Spille-Maader samt en Tabelle over de Amber, Terner og Qvaterner, som indeholdes i alle Lotteriets 90 Tal.

Adskillige Tanker som Skrive-Friheden har givet Anledning til.

Tanker om Krigsstanden og dens Forbedring.

Anmerkungen eines Officiers in R*ndsb*rg über die im Kopenhagener Magazin für patriotische Skribenten eingerückte Noten wieder den Kriegsstand in Dännemark.

Forslag til at finde Udveye til Krigstienerens bedre Besoldning.

Svar til Autor af det nylig udkomne Forslag til at finde bedre Udveye til Krigstieneres Besolding.

Breve, indeholdende Anmærkninger ved det forrige og nu værende Krigs-Systems Sammenligning. Af C.H.G.v.M.

Tanker og Observationer til høyeste Eftertanke angaaende den danske Søe- og Krigs-Flode udi Bygningen, Freds- og Krigs-Tider; samt et Tillæg paa hvad Maade Kiøbenhavn inden sine Volde beqvemmeligst kan have Vand-Møller og det ferske Vand, at en Fiende ikke kan betage Staden det, hvoraf Kiøbenhavns Fasthed befordres tillige.

Forslag til Justitiens bedre ADMINISTRATION eller En kortere Maade i Processer for Dannemark og Norge.

ORTOPHILI Tanker over Lægevidenskabens nærværende Tilstand og nødvendige Forbedring i Dannemark og Norge skrevne den 19. Octob. 1771.

Philantropos om Qvaksalvernes Skadelighed i en Stat, Tegn hvorpaa man kan kiende dem fra de sande Læger, og Middel til at udrydde dem.

Philets Forslag om Pebersvendene, som vist vil blive iværksat.

Klage og Formaning til Egteskab af en gammel Frøken.

Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Om Oeconomien, særdeles Norges. Af Peter Friderich Suhm.

Philonorvagi velmeente Tanker, til veltænkende Medborgere. Udgivne i Trykkefrihedens første Aar.

Philo Dano-Norvagi oprigtige Tanker til bedste Eftertanke udgivet i Trykkefrihedens 8de Maaned i Norge.

Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771. Ved

En kort Underretning om det beneficerede Gods i Norge.

Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand.

Anhang til det frievillige Slaverie.

Besvarelse paa det af Oberberg.Casserer Schwingel udgivne saa kaldte Anhang til det frievillige Slaverie.

En u-interesseret Nordmands simple Tanker angaaende Norge.

Illustration over Bispe-Visitatserne i Norge. Tilskrevet hans Kongelige Majestet.

Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reiar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen, med Anmerkninger.

Zwey Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stad Bergen, an Sr. Majestet den König.

Ein Brief über die Anmerkungen.

An Den Verfasser des Briefes über die Anmerkungen.

Tanker til nærmere Eftertanke. Udgivet udi Bergen i Norge.

Etwas über den Bergischen Handel. Gedrucht in diesem Jahre.

Forestillelse fra de Contoirske i Bergen om ARRANGEMENTS i Nordlandene, hvorom Hans Høy-Grevel. Excell. v. HOLSTEIN under 18. Dec. 1762 har tilskreven Hans Excell. v. CICIGNON, og hvorom Bergens 16. Mænd [...] Contoirets Oldermand og Forstandere den 31. Jan. 1763. har tilskreven. Af Contoirets pro tempore Oldermand Sr. JOHANN SINNING til Trykken befordret.

Upartisk Undersøgelse, om De academiske EXAMINA ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Philokalus om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Upartisk Undersøgelse om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Undersøgelse hvorvidt de Aarsager kan gjælde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse anstillet af en Normand.

Tanker. Forfattede i Anledning af en Normands Undersøgelse, hvorvit de Aarsager kan gielde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse.

Studenternes Skiæbne, Sic fuit in fatis – 

Zwey Briefe über die Academie der Künste.

Forslag til en forbedret Indretning ved de Latinske Skoler.

Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet. Af Forfatteren af Upartisk Undersøgelse. om de academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Philomusus om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

En Præstes Tanker om Universitetets Forbedring og om et Universitets Oprettelse i Norge. I en Skrivelse til sin Ven.

Nye Plan til Forbedring af Studenternes Vilkaar, forestillet i Breve til Hr. Raadvild. Skreven i Pressens Friheds-Alder den 7de April 1771.

Jens Paupers Liv og Levnet samt hans ulykkelige Feldtog imod de under Fortunæ Anførsel saakaldede guldskrammererede Studentere.

En Normands Besvarelse paa nogle nyere Indvendinger, imod et Academies Oprettelse i Norge.

Nærmere Betragtninger af Philokalus. Om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet.