• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

Af Adams Fald fordervet slet

Af Høyheden oprunden er

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ald dend gandske Christenhed

Alleniste Gud i Himmerig

Beholdt os HErre ved dit Ord

Beklage aff ald min sinde

Betænk O Menniske din Død

Bort Mørk, bort søvne Taage

Christ laa i dødsens Baande

Christ stod op aff døde

Christus JEsus for os offret

Christus kom selv til Jordans Flood

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

Dend salig er i Guds Frygt staar

Dend som mig føder, det er Gud min HErre

Denne Glædes Dag er stoor

Der JEsus Christ vor Broder

Der JEsus haffde prædiket

Dig være Lov og Priis O HErre Christ

Et Barn er fød i Bethlehem

Et Bryllup giordes paa dend tid

Et lidet Barn saa yndeligt

Eya dend striid en Ende fik

Fader vor udi i Himmerig

Forleen os med Fred naadelig

Fra Himlen høyt kom vi nu her

Fra Himlen kom dend Engle-skar

Fryd dig du Christi Brud, Her

Fryd dig du Christi Brud, Imod

Første og Anden part, 5.og 2.Udgave, Odense 1686

GUD Fader, Søn og Hellig Aand

GUD være lovet altid og benedidet

Gud give vor Konning og ald Øffrighed

Gud vor Fader Søn og Aand

Guds Godhed ville vi priise

Guds Søn er kommen aff Himmelen ned

HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren

HERREN hand er min Hyrde good

Herodes hvorfor frygter du

Hielp Gud at jeg nu kunde

Hvad kand os komme til for Nød

Hvi vilt du saa dig klage

Hvo som vil salig udi Verden leve

Hvor snarlig rinder Livet bort!

I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee