• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius

Søgeresultater

Ach hører Himlens Ord

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Adam var min første Fader

Af tre blev dend ene

Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756

Bedrøvet Verdens Glæde

Bestandighed er rar

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

Brude-Vers til Msr. Johan Klugh, og Jfr. Johanne Ehrenreich, den 1 ste Maj 1733

Chanson à boire

Da mangel har forvoldt

Da vor allernaadigste Konge Kong Friderick den Femte 1750 den 27. Junii var i Faaborg

Da vor naadige Kron-Printz 1745 den 7. Julii kom til Verden

De Prophetiers lange Regning

Den kiedsom Vinter gik sin gang

Det rette Venskabs Kiendetegn

Diogenes og Alexander paa en Tobaks-Daase, gav Anledning til følgende Betænkning

Drikke-Skaal

Du deylig Rosen-Knop

Een Drikke-Skaal

Een Røver og til Paradis?

Een regel for Elskere af den moralske Qvadrille

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

En Doktorindes Critik over disse Ord:

En Drikke-Skaal

En Drikke-Skaal i et muntert Selskab hos en Præst

En Drikke-Skaal i et muntert Selskab paa Søeholm

En giftefærdig Piges Klage over sin Moders Urimelighed i at nægte hende et anstændigt Ægteskab

Er mit Hiem end ey saa nær

Er nogen, jeg er glæde riig

Et varigt Vel er dog engang at finde

Ey saa hvi tripper du saa fast

Eya! hvor Synden trykker

Forhadte Navn af Toldforpagter

Før din hellig Lyst blev syndig

Gid den faae Skam

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

Grav-Skrivt over Socrates

Grav-Skrivt over en Møe, som døde i sit 50 Aar

Gravskrift af samme Stub i Odense over Democritus, som kiger ud af en Ræve-Huule

Græm Dig aldrig

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte

Hver tiime er forgyldt

Hvi render I Verdens Olympiske Gecke

Høye Gud! Vort Fald, des verre

I hvad min Talsmand leed

Impromtu (Efter Ærter)

Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)

Impromtu (Vel født er vel en Trøst)

Impromtu til en Kræmmersvend

Indskrift paa Stentavle i Verninge Kirke over Ambrosius Stubs Svoger Pastor Schyth

Indskrift paa Tavle i Køng Kirke over Morten Stub og hans Hustru Karen Møller

Indskrift paa Tavle i Vedtofte Kirke over Hans Giislef, d. 22. Febr. 1741

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Jeg er et Hoved uden Krop

Jeg er fornøyet med min Gud

Jeg har kun Dyden kiær

Jeg laver tynd Caffe

Jeg lever vel tilfreds

Jeg seer dit Konstverk store Gud

Jeg staar paa mine Fødder

Jesu Kors lad eene blive

Jesu Samtale med Siælen

Kan Tørstens Brand fortørre den

Kantate til Festen paa Odense Gymnasium i Anledning af Frederik d. Femtes Fødselsdag 31. Marts 1757

Kiærligheds Alphabet

Kongen opnaae Snee-hviid Alder

Lad Krig fornøye Potentater

Latinsk Vers til Borchs Collegium efter Branden 1728

Livet som en Seylads

Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage

Lykønskning paa en Vens Fødselseag

Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden

Mand, Mand, Mand

Medgangs Ven har lært at smiile

Menneskets Levnets Lob

Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt

O du dybe Fald og Vaade

O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes

O! min Siæl du gaaer og vanker

Op af Synden

Oprigtighed, min Fryd

Ordsprog

Over et Dødinghovet

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Paa een Flaske, hvori laa en liden Elling i Spiritus med 2 Hoveder

Paaskrift paa en Slet Daase, hvori var got Tobak

Recept for den dievelske Løgnagtighed

Saa sortnes vort Levnets den bliideste Dag

See, Skiønhed er en Skat

Seer det end for dig dunkelt ud

Seer jeg Naadens Frelser Mand

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Som en nøysom jeg foragter

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Stadfæst dit Forsyns Verk

Stubs Vers over Jens Mahler