• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Sthen, Hans Christensen Fjern begrænsning Forfatter: Sthen, Hans Christensen Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

ALIUD

Arma nobilitatis

Besluttelse paa alle forscreffne Regle

Bogen taler til Læseren

Bøner for Maaltid

Den CIII. Psalme, Benedic anima mea Domino

Den CXXVIII. Psalme, at bede om Guds Velsignelse

Den Hymne, Veni creator Spiritus, &c. Doct. Mart. Luth.

Den LXVII. Psalme, Deus misereatur nostri, &c.

Den Troende Sielis Aandelige Brudsang, om IEsu Christo, hendis Himmelske Brudgom

Den XLVI. Psalme, Deus noster refugium & virtus, &c.

Den anden Vise, Sommersens tid ieg prijse vil, Christelige forandret

Den gamle Christelige Dagevise, Den signede dag som wi nu see, etc.

Den tredie Vise, Et trofast Hierte, etc. Ocsaa Christelige forandret

Det første du reyss dig op om Morgenen, da sig saa

En Aandelig Vise, aff Tydske paa Danske vdsæt, Ieg veed et euigt Himmerig, etc.

En Aandelig Vise, at siunge vdi Nøds Fare

En Afften eller Natsang: Siungis vnder de Noder: Ieg tiente mig vdi Greffuens Gaard, etc.

En Arm Synderis Klagemaal oc Bekiendelse for Gud ... met den Tone, Ieg stod mig op en Morgenstund

En Bekiendelse oc Bøn til Gud, i Synd, Sorg, oc Legemlig suaghed ...

En Bøn at bede om Mandagen, eller først om Vgen

En Bøn at bede, naar mand gaar til Alterens Sacramente

En Bøn om et saligt Endeligt at bede, eller i sit yderste

En Bøn til Christum

En Bøn til Christum, om en salig ... Endeligt. D. Paulus Eberus filiolis faciebat...

En Bøn, at bruge, naar mand vil vandre eller reyse aff By

En Christelig Morgensang, Siungis met de Noder: Aus meines Hertzen grunde, etc.

En Christelig Supplicatz til Guds Søn, siungis met den Thone: Es ist auff Erden kein schwerer ...

En Christelig Vise oc Dict, om Adams oc Eves syndige Afffald fra Gud ...

En Klagevise, offuer Verdens Wtroskaff

En Morgensang

En Psalme, at loffue oc prjse den Hellige Trefoldighed met

En Søfaren Vise, kand siungis met Det Stemme: Vden HErren opholder vort Huss oc Gaard, etc.

En Tacksigelse effter Maaltid, eller anden tid at siunge

En Tacksigelse oc Bøn om Afftenen. Den Hymne, Christe qui lux es & dies, &c.

En Tacksigelse oc Bøn om Morgenen

En Tacksigelse til den hellige Trefoldighed, for Guds Høymæctige Velgierninger...

En Vise at siunge, om det samme

En Vise om Verdens Suig, oc falske Venner. Siungis ... som den Psalme: Vaag op, vaag op i Guds Naffn

En Vise om Vngdommens wstadighed, Siungis som den: Ieg gick mig vdi Rosens Lund, etc.

En almindelig Bøn, som kand brugis baade Morgen oc Afften

En anden Bøn om Morgenen, korteligere at bede

En anden Loffsang

En anden Regel

En anden Regel at skicke sig der effter i gode Sæder

En anden Tacksigelse

En anden Tacksigelse [2]

En anden Tacksigelse [3]

En anden Vise om Wtroskab, siungis met den Thone: Ieg veed en Vrt baade deylig oc bold, etc.

En anden aabenbarlig Bekiendelse for Gud

En anden kort Regel

En anden rundelig Loffsang, for Guds runde Laan

En arm Synderis Klagemaal for Gud, siungis met den Thone: Ich armes Megdlein klage mich sehr

En bøn at bede om Afftenen, før mand gaar til Seng

En bøn om en salig stund oc tid, at skillis fra denne verden, aff August. sprock: Turbabor sed ...

En daglig velsignelse, at liuse offuer sigliuse offuer sig

En klagelig oc dog trøstelig Sang oc Vise, for en Person der suag oc til Alders kommen er

En kort Gratias effter Maaltid

En liden Christelig betractelse, paa min Fødsels dag, som er den 25. Novemb...Anno 44. H. C.

En lærafftig oc trøstelig Vise, Siungis met de Noder: Mag ich Vnglück nicht wiederstahn. H. C.

En ny Vise, tagen aff det 22. Capittel Matthæi, om den Konge som giorde sin Søns Bryllup, etc.

En smuck Bøn for vnge Børn, at bede i Huset, Morgen oc Afften

Endnu en anden Velsignelse, at bede oc sige, naar mand vil reyse

Et GRATIAS effter Maaltid at siunge, met de Noder, Som: Naar wi i største Nøden staa, etc.

Et aabenbarligt Scrifftemaal oc Bekiendelse for Gud ... Aff den 51 Psalme ...

Et anfectet Menniskis Bøn til Gud. Siungis met den Thone: O Gud huor saare mig lengis, etc.

Et kort Benedicite, naar du gaar til Bords

Fortalen til den Christelige Læsere

HErr Christ Gud Faders Eenbaarne Søn. Kand ocsaa siungis i Christi Fødsels Høytid

Ieg vil mig en Iomfru lofue, er en gammel

Kong Frederichs den Andens, Sallig, Symbolum

Læseren taler til Bogen

Maria hun er en Iomfru reen, etc. Christelig foruent, IEsu Christo til Loff oc AEre. M. H. Tom.

Naar det ringer Tolff, da tag din Hat aff, bede oc sige: JESU CHRISTE Fili vivi Dei, Miserere mei

Naar du far aff sted, da giør først IEsu Christi Kaarsis betegnelse for dig, oc sig:

Naar du gaar vdaff dit Kammer, i din Gaard, eller paa Gaden, da læss den 21 Psalme

Naar du legger dig til søffns, Da sig:

Nu bede wi den hellig Aand, etc. Doct. Mart. Luth.

Om CHristi Pijne oc Død

Om Dommedag oc Opstandelse: Vaager op i Christne alle, Vaager op, etc.

Om HERRENS Bøn

Om Trøst oc Frimodighed, mod all Kaarss oc Modgang ... met den Thone: Aff dybeste Nød lader ...

Om Verdslig Øffrighed. Den CXXVII. Psalme, Nisi Dominus ædificaverit domum, &c.

Om den hellige Ecteskabs Statis Indstifftelse i Paradjss, imellem Adam oc Eva, etc.

Regula pietatis. Qui vult DEO servire, hunc oportet exspectare consilium Domini...

Regulæ vitæ. Det er: Nogle sønderlige Liffs Regle, giort vdi Rjm...

Symbolum Joh. Christ. Sthenij, Roschild. CONSTANS AMOR ET LABOR OMNIA VINCIT...

Tacksigelse effter Maaltid

Tacksigelse oc Bøn, effter mand haffuer været til Guds Bord

Trøst i Liffs fare, oc Sorrig for dette Liffs Næring