• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Svar til Forfatteren af en Dansk Patriots Betænkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongel. Danske Armee.

Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

Historie om Tal-Lotteriet og dets forunderlige Indflydelse paa det menneskelige Gemyt.

Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater.

Tall Lotterie Spionen. No. 1.

En kort, men fuldstændig Maade, at kunde vide 1 eller 2 Tal af de som trækkes i Tal-Lotteriet, ved Hielp af en her hosføiet grundig Tabel.

Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske.

Lystig Underretning om Drømme-Tal i Tal-Lotteriet, som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt.

En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2.

Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet.

Afbildning paa det Kongelige Danske Tall-Lotteries Trækning, tilligemed Tabeller over de i Kiøbenhavn og Altona udkomne Nummere. [Træsnit.]

En nye Vise om gode Penge, som det allerfortreffeligste Middel, at giøre Mennesker lykkelige, […] Under Melodie: Jeg var kun en halvvoxen Tøs etc.

Gode Banco-Sedlers fuldkommen opveiende Nytte mod Gode Penge, […] udi en nye Viise […] Under samme Melodie som Visen om gode Penge.

Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene.

Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Supplicanten.En Tragi-Comoedie i fem Optoge.

Gavebrev for Velædle Hr. Niels Jacobsøns og Mad. Anna Maria Wandborgs Gave, paa To Tusinde og Fem Hundrede Rixdaler. Dat : Lemvig den 20 Januari 1774.

Nordenzons Forestilling om fattige Enkemænd og Enker at blive ved fastsat Lov, hensiddende i uskiftet Boe, indtil de indlod sig i nyt Ægteskab igien, […]

De igien antagne Børns Lovsang til Kongen, da de atter bleve indtagne i det Kongelige Wäisenhuus den 11 October 1773.

Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773.

Blaae Taarns Spøgelse-Fangers Samtale om deres forventede Dom; […] Kan synges under den bekiendte Melodie: Saa skal da Glasset løbe.

Larses Sygdom, Død og Begravelse, […] Kan synges, som: Jeg er en fremmt blant alle.

Mettes Viise i blaa Taarn. […] Kan synges som: Min Fader var en Ridder saa fin. Trykt i dette Aar.

Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […]

Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

En nye Viise, indeholdende Et Raad til Nissen.

Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […]

Morten desperat, bliver af hans Kone sadt i Pesthuset,

En mærkværdig Samtale med den uforglemmelige Matrone Kirsten Phil og en gammel Nordmand, seeneste Sanct Hans-Nat den 24 Juni Klokken 1 Slæt.

Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark.

Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed.

Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

Anmærkninger i Anledninv af Hr. Oberlandmaaler Bugges Afhandling og Beviis for Hegnets Deeling efter Hartkorn, m. v. See Adresse-Contoirets Efterretning, No. 177.

Anders Jydes Anmærkninger over 1.) Lübeckers Priisskrift om Aarsagerne til høye Kornpriser. 2.) Philocosmus, samme Materie angaaende. 3.) Priisskriftet No. XIII. i Danmarks og Norges ekonomiske Magazins 7de Bind: angaaende, Mueligheden og Nytten af en bestandig fastsat Jevnvegt i Kornpriserne. 4.) Priisskriftet No. XII. i bemeldte Magazins 7de Bind: angaaende, hvad der meest opmuntrer til Flittighed, lave eller høye Priser paa Levnetsmidler. 5.) Westenholtz Priisskrift om Bondestandens Folkemængde. [Anders Jyde]

Betænkninger over Hr. Johann Ludvig Lübeckers Betragtninger over Aarsagerne til Korn-Mangelen og høye Korn-Priis i Dannemark, samt om de beste Hielpe-Midler til at forekomme samme. Samme Skrift er trykt 1772 hos Hr. Møller, og kiendt for priisværdigt. [undertegnet "Modsigere", med udhævelse af ordets første bogstav]

Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages.

Grundig og fuldstændig Anviisning til Have-Væsenet, som indeholder, hvorledes man skal anlegge, dyrke og vedligeholde: I. En Frugt-Have, II. En Blomster-Have, III. En Kiøkken-Have, […]

Den gudfrygtige og lyksalige Bonde, som beder og arbeider, og forstaaer sig meget vel paa Bøndernes Fordeel.

Nordenzons Forestilling om publiqve Verksteds-Huuse, eller Haandgiernings-Skolers Indretninger, hos Hospitaler, og Fattiges Forsorgs-Huuse, saa og hos Tugthusene, til nyttige Haand-Arbeider at bestille, […]

Om Handelens Rettelse og Forbedring efter Rigernes Tarv. Ved egne og andres Erfaringer eftertænkt og skreven ved EVEN WALO.

Nordenzons Forestilling om fornødne Friheder for Qvindekiønnet, til at ernære sig med alle Slags lette Haandgierninger, som de havde lært, eller vilde lade sig lære, uagtet om Arbejdet eller Haandteringen henhørte under visse Haandverks-Lauge, (…)

Den Christelige Haandverks-Svend; Tilligemed en Fortale, som er stilet til Mestere, Herrer og Hosbonder, […] nu paa Dansk oversat.

Afhandling, Indeholdende Besvarelse Paa Det Spørsmaal: Hvor vidt det kunde ansees Gavnligt eller Skadeligt, at Rund-Fisk bliver virket i Romsdals Fogderie og Tronhiems Stift?

Fornuftige og Moralske Breves Første Hæfte om Religionen i Staten, ved D. Huusfeld, Sognepræst til Nyested. (1-10 Breve)

Samling af de Kirke-Psalmer, som bruges ved Skriftemaal her i Viborg; tilligemed Bønnen, som til at læses paa samme Tid, af Biskoppen er forfattet, efter Ministerii giorte Forslag og Begiering.

Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

VI. Abschieds-Predigt über Johannis 15, 16. am 2. Sonntage nach Ostern 1775, In der deutsche Petri Kirche zu Kopenhagen gehalten,

Des Proselyten aus dem Judenthum, Johann Ferdinand Eckstein Ueberzeugungsgründe, das Jesus der Christen die erfüllte Hoffnung Israels sey. Am Tage der Taufe desselben herausgegeben […]

Adskillige curieuse Anmærkninger og Efterretninger om den bekiendte lærde Emanuel Svedenborg. Uddraget af adskillige af hans Skrifter.

Den Sælskabelige Stræbsomhed for Videnskabernes Vedligeholdelse og Tilvext, som en vigtig Pligt, Forestillet i En Tale ved Tiltrædelsen som Vice-Præses i Det Kongelige Norske Videnskabers Sælskab den 12 April 1774. [med Sekretererens Lor. Wittrups, Svar]

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Tab ved Hans Høyærværdigheds Hr. Biskop Johan Ernst Gunneri Død.

Forslag til Studeringers bedre Fremgang i de Latinske Skoler.

En velmeent Forestilling, om de unge Studerende fra de Latinske Skoler udi Norge, hvorlunde de, med mindre Bekostning og mindre Besvær, kunde blive forfremmet og forsørget, til Rigets større Gavn, end som hidindtil har været.

Afskeed fra den latinske Skole i Horsens i en Tale holden d. 11 October 1773. Af Peder Tetens, Stiftsprovst i Ribe.

Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Tvende Viiser om det vigtige, som skal tildrage sig, nemlig Sammenkomsten paa Himmelen med de fem Planeter: Jupiter, Mars, Venus, Merkurius og Maanen, som skeer i Morgenstunden d. 8 May 1774.

Himmelsk Væjr-Calender, eller adskillige forsøgte Mærker paa tilkommende Væjrligt af de himmelske Legemer, Luft-Syner og Væjret selv. […] samlede og udgivne af Henrik Tonning, Dr.

Morpionade. Et Helte-Digt. [herefter i håndskrift: Til Kongen. Da ieg har været saa uhældig at tryke et lidet Skrift kaldet Morpionade […] – En henvendelse fra J.R. Thiele om fritagelse for bøde, med svarene fra magistraten ved Braem, Chr. Bruun, etc.]

Et Landsbye Brev indeholdende kritiske Betænkninger over Morpionade. [efter teksten vedlagt et enkelt efterlysningsblad efter et mistet nodehæfte; i håndskrift tilføjet overvejelser over hvorvidt forfatteren er den efterlysende Scalabrini eller snarere en vis Sarti ude på at smæde ham]

Bies Tanker i de møiefulde Stunde dedicerede til hans fraværende Melicerte.

Brev til Den Ædelmodigste Prinds Friderik, fra den ulyksalige J.C. Bie.

Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang under den Melodie Ak Friehed, søde Frieheds etc.

Fortegnelse over de Bøger og Skrifter som faaes i Adresse-Contoirs Gaarden, og som 1774. derfra ere udgivne.

Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771.

Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771. Skreven af Forfatteren til nye Prøve af Skrivefriheden. Tredje Oplag igiennemseet af Forfatteren og forøget med Anmærkninger.

Frimodige Tanker over Den saa uventede som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772.

Til Kongen.

Seltnes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und großmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe.

I anledning af Herr Conferenz-Raad P. F. Suhms ypperlige Tale til KONGEN ere disse Tanker opsatte og Ham tilegnede.

De Retsindiges Kritik over Hr. Conferentsraad Peter Friederich Suhms Moraler til Kongen. Opsat efter manges Begiering af en Veldømmende.

Erindringer ved den Veldømmendes Kritik over Suhms Moraler. Af den Giennemlæsende.

Til Hr. Conferents-Raad SUHM i Anledning av hans Brev til Kongen Ao. 1772.

Tillad os at takke Dig, Du store Dannemarks og Norges Patriot! Tillad os at tegne her Dit uforglemmelige Navn, Hr. Conferentsraad SUHM! for at sætte disse Taksigelses Linier i en klarere Glands. [Uden Titelbl.]

Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Et Brev til Hr. Konferentsraad Peter Frid. Suhm.

Et Digt over Frieheden. Skreven i et kummerfuld Fængsel af [segl]

J.A.C. Ode über Dännemarks Errettung den 17 Jänner 1772. Zum Druck gegeben von B.

Ob Hostem Patriae Devictum A.D. XVII. Ianuarii MDCCLXII.

Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B.

Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Den Uforglemmelig Fredag den 17 Januar. 1772. Som under den Allerhøyestes besynderlig Forsyn og Varetægt tilbragte Kongen Fred og Landet Frelse.

Det frelste Tvilling-Riges Fryd over sin elskte og frelste Konge paa Allerhøistsammes høie Fødsels Dag den 29 Januarii 1772.

Rigernes Bøn til Kongen, at Han vil handhæve det Gode, men afhielpe det Onde, som under Struensee er stiftet, paa Allerhøjstsammes Fødsels Dag den 29de Januarii 1772.

Nordens Glæde forestillet i en Ode i Anledning af Kong Christian den Syvendes høye Fødsels-Fest den 29 Januarii 1772.

Forræderiets og Troeskabs Striid i Anledning af forrige Cabinets-Minister Greve Struensees Befalning til (S. T.) Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treeld, om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevæhrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger.

For Kongen. Bondestandens underdanigste Ihukommelse af Dagen den 17de Januarii 1772, allerunderdanigst nedlagt den 5te Martii i Bondestandens Navn,

From the LONDON CHRONICLE for February 4, 1772, No 2363.

Nouvelles extraordinaires de divers endroits numero X du mardi 4. Février, 1772,

Supplement a la Gazette de Cologne XX du mardi, 10 mars 1772.

De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, Mandagen den 30te Martii [s. 2 langt indlæg imod De Leidenske Efterretninger af 4de Febr.]

Stockholms Post-Tidningar Af den 6. Februarii År 1772.

En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

En accurat Afbildning paa Grev Brandts Grevelige Vaaben.

Struensees Poenitentse og Tale til sine Medskyldige i Fængselet.

Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, oder allerunterthänigste Bitte für sich und seine Mitgefangenen, um einige Erleichterung og Befreyung von den wohlverdienten Strafen. […] Bey Gelegenheit des Königl. Gebuhrtsfestes

Lettres écrites par un anonyme à Enevold Brandt, et trouvées dans le porte-feuille, qu'il avoit toujours porté sur lui.

Breve fra en Ubenævnt til Enevold Brandt, fundne i den Brevtaske, som han bestandig havde baaret hos sig. Oversatte efter den franske Original.

Briefe eines Ungenannten an Enevold Brandt, welche in der Brieftasche, die dieser beständig bey sich trug, gefunden sind. Aus dem Französischen übersetzt.

Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Johan Friderich Struensee. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772.