• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Ach! Herre see min Hierte-vee

Med Blusel, Graad og Klage

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Himmelsøde Gud og Fader

Til Herrens Bord, I Jesu Navn

O Jesu! paa din Alter-food

Tack, Jesu, Sialens Hyrde good

Far, Verden, far vel, jeg keedis

Herre Gud mit Hiertis Glæde

Hvorfor, mit Hierte, klemmiss du

Sorrig og Glæde de vandre

Blant alle Ting i Verden her

Hierte Fader, Godheds Rood

Gud, hvor stor og prjselig

Vort Maaltjd vi beslutter nu

I Jesu Himmel-søde Navn

O store Gud og Herre

Dagen er snart runden hen [2]

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Blusser op og værer glade [2]

Salig er en Mand at skatte [2]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid

Dend præg Sool, som heele Verden

Velkommen Morgenstund med Guld

Dend klare Sool gaar ned, det

GUd vær mig naadig, og tilgiv

Op, op i søde JEsu Navn [2]

Det mulner mod den mørke Nat [2]

O HErre! hør min jammers Bøn

Nu rinder Solen op af Østerlide

Til hvile Soolen gaar, og Dagen

Udaf dend dybe Nød af alskens

Vaag op og slaa paa dine Strenge

O HErre! holt din Øren aaben

Samlede skrifter

Helligste Trefoldighed

Enhver som troer og bliver døbt

O Tre-Enig GUD og sand

O JEsu paa din Alter-Food

O JEsu, søde JEsu, Dig

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Gak Zions Brud

Op, Zion, at oplukke

Luk Øyne op! O Christenhed

Op, dovne Hierter, op og seer

HErre Gud, hvor agtes ringe

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

O JEsu, hvad din Meenighed

Op, glædes alle, glædes nu!

Agt, Siæl, og lyd

Store Gud og Frelsermand

Fryd dig i Guds Behag

Lovet vær du JEsu Christ

Op, Hierte, op med fyrig Troe

Søde JEsu, Jule-Første

Vaag op og see

Alle Ting er Underfulde

Guds Naade-Lyvs og salighed

Hvor tryg en Vey

Min Sool, min Lyst, min glæde

Lov og Tak og ævig Ære

Vi vaare under Lovens stand

Vi med Forundring daglig maa

Hvor kand vi Gud fuldpriise

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

Det gamle Aar har Ende

Hvad skal vi nu med Lovens Aag

Kom JEsu, nu Herodes hand er død

Vor JEsus aff Landflygtighed

Hvi samler sig den Hedensk Magt

Som en Hiort med Trøst befangen

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Gaar nu, gaar frem

Det runde Himlens Stierne-Telt

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

Hvor stoor er dog dend glæde

O Himle, hvad for Vaade

O I Forældre, seer dog paa

I smukke Børn og fromme

Udaff Guds Naade haver

O Egtestand, Du høylyksalig est

Hvor saligt var det Egte-Par

I Christne, hvo I ere

Paa Bierget har nu JEsus endt

O meer end sterke Høvedsmand

Dend rette Dyders Moder