• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

I denne søde Jule-Tid

Hører I, Tyrannen byder

Nu Bod vi fik for Synd og Død

Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld

Al den ganske Christenhed

O Gud, min Gud og Fader

Stat op i Gry, min Gud! stat op

Troende Sjæle

Skiændige Judas, som fandt det uhyre

For at dømme Verdens Dommer

Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans

Herren af Søvne opvaagned, opsprang

Frydelig Himmel og Jord

Herrens Veninder

Menneske-Bolig

Klapper i Haand, alle Folke-Færd

Hvi er dine Klæder saa røde

Lad vaie høit vort Konge-Flag

Under Korset stod med Smerte

Hil dig, Frelser og Forsoner

Gienlyd, du ny Jerusalem

Paaske vi holde

Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden

O, saligt dog det Ørne-Par

Verdens Igienfødelse

Gamle Surdei! ud af Huset

Dag uden Mage

Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen

Stol-Konning i al Evighed

Kæmpe-Skridt, som ingen Anden

Følger med til Urtegaarden

Al Verden under Død og Dom

Syng høit, min Sjæl, om Jesu Død

En Ædel-Steen er rosenrød

Den bittre Død Dig trængde

Hører til, I høie Himle

Solen vel i sorte Klæder

O Held os, at vi kiende Dig

Jesus, i din Død er Livet

I Verden mon være de Sygdomme to

Over Krybben Korset svæver

Christus fuldstrag

Christ stod op af Døde

I Døden Jesus blunded'

Som den gyldne Soel frembryder

O, kiæreste Siæl, op at vaage

Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden

Jesus lever, Graven brast

Lilje guul, hvad vil du her

Lyse Morgen er oprunden

Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt

Tag det sorte Kors fra Graven

Jeg er saa underfuld en Magt

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Som den gyldne Soel udbryder

Her er Guds Huus og Himlens Dør

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Ved Babylons Floder

Hvor er dog din Naade

O, havde jeg Vinger, og var jeg en Fugl

Stille, stille, Zions Døttre smaa

Tør end Nogen ihukomme

O store Gud! vi love Dig

Tusind Aar stod Christi Kirke

Den signede Dag, som vi nu seer

For al den Deel, som Gud har gjort

Oprundet er vor Jubel-Fest

Kirken er som Himmerige

Var I ikke Galilæer

Det Ord, som bestaaer

Nu bede vi den Hellig-Aand

Stene for mig raabe skal

Jesus! hvor er Du dog henne

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christendom i Verdens Mund

Hvo kan troe, som har ei hørt

Frygt, mit Barn, den sande Gud

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vi troe paa Gud Fader

Vi troe, som vi ved Daaben svor

Til Helvede vor Drot nedfoer

O, kjender du Daaben

Som Hønen klukker mindelig

Som Hjertet slaaer i Glædens Stund

Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge

Paradis-Gaard og Folke-Vang

Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre

Bladet fra Munden

I Jesu Navn

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Kommer hid kun med de Smaa

Gud taler, saa det skeer

Hvad forklarer Rigets Gaade

Fader, Søn og Hellig-Aand

I vor Herres Jesu Navn

Børne-Lærdoms Parter fem

Vor Fader god i Himmerig

Fader-Vor i Himmerig