• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774.

Til Hr. Conferents-Raad SUHM i Anledning av hans Brev til Kongen Ao. 1772.

Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater.

Til Kongen.

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere.

Tilforladelig Anviisning hvorledes man med en u-udeblivelig Fordeel kan indsætte udi Tal-Lotteriet samt Underretning om hver Træknings-Stæds lykkelige og ulykkelige Tall.

Tilforladelig Efterretning om Hexegrenen eller den saa kaldte Wünschelruth, Ved hvis Kraft man kan finde alt det Sølv og Guld, som ligger i Jorden og Havet. Skreven af Thorlac Thorlacius, Magister Chymiæ & Magiæ Naturalis.

Tilfældige Tanker om Forandring i Kirkestanden. Første Stykke om Lønnen og Indkomsterne.

Tillad os at takke Dig, Du store Dannemarks og Norges Patriot! Tillad os at tegne her Dit uforglemmelige Navn, Hr. Conferentsraad SUHM! for at sætte disse Taksigelses Linier i en klarere Glands. [Uden Titelbl.]

Tillæg til Philodani første Hæfte, eller Afhandling om Handelen, og især den Islandske.

Tolv Breve, fra en Bonde til sin Herremand.

Tre Forslage og Planer til det Geistlige Reformations-Verk, som ikke kom i Stand i Struensees Tid. 1.) Om at afskaffe Geistligheden reent, og overalt indføre verdslige Præster. 2.) Om at formindske Geistligheden, og afsette den største Deel Præster. 3.) Om at klippe Geistlighedens Indkomster og ophøre Præsternes Tiende. Til Bestyrkelse for de Philopatreianske Sætninger. Opofrede den samtlig nærværende Geistlighed, af Forfatteren, forhen Præst i Wendsyssel i Nørre-Jylland.

Tre Patriotiske Samtaler imellem to Danske Reysende om Deres Fædrenelands Tilstand.

Tre fabelagtige Fortælninger om Børnetugten. 1) Den gale Hingst eller Den ulydige Søn. 2) Den sletopdragne Skade eller Den nyebagte Dommers Dumhed. 3) Katten, Kattekillingen og Rotterne eller Skolemesterne som Børnene spiller paa Næsen. Tilligemed noget om Fabelmagerie ved Jesper Tyndskiæg.

Triumph, Glæde og Seyer i Skovens Rige, eller De uskyldige, retsindige og philosylvanske Dyrs Fryd og Glæde over de overmodige og ildesindede Vanskabningers billigste Undertrykkelse. […]

Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Tvende Viiser om det vigtige, som skal tildrage sig, nemlig Sammenkomsten paa Himmelen med de fem Planeter: Jupiter, Mars, Venus, Merkurius og Maanen, som skeer i Morgenstunden d. 8 May 1774.

Tvilling-Rigernes Taksigelse til forsynet over Kong Christian VII. tilligemed Kiøbenhavns Borgeres Glæde over de vigtige Tildragelser den 17de Januarii Anno 1772.