Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

det dog lige saa vist, at saadant Forhold aldeeles ikke er den seneste Grund til Coursens Stigen og Falden. National - Gield, Subsidier, Ve- rel - Rytterie, Forbud paa Penges Udførsel, en falsk Myntefod, og et urigtigt Banco - System, m. v. ere Aarsager, der i Coursen frembringe stimme Virkninger, som Handlens forskiellige Forhold. Endnu uvissere er det, efter giettende Beregninger over Landets Natur- og KonstProducter, sammenlignede med Consumtionen, i Folkemængdens adskillige Classer, saavel af inden som udenlandske Vare, at ville bestemme Handlens Udslag. Denne Plan har Pontoppidan fulgt i sin Oeconomiske Balance, og vist nok, naar man meer vilde skrive for at smigre sin Nation, og at priise sine Landsmænd lykkelige, end for at sige rigtige, skiønt ubehagelige, Sandheder; saa er denne Methode, der lader Indbildningskraften frie Raadighed, meget fortreffelig. Pontoppidan har paa denne Maade udbragt, at Danmark, Ordet taget i den egentligste Forstand, vinder i sin Handel aarlig over en halv Tønde Guld; Men hvad dømmer man nu om slige smigrende Fordeele? Man anseer dem for godhiertige Patriotiske Drømme, for pig defi-deria, og den i Aaret 1772. udkomne Afhandling om Danmarks og Norges Tilstand i Henseende til Handlen giver os desværre kuns slet