Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

der i steden. I det der udførte Problemate isoperimetrico; pag. 135 til 137. ved §. 155. Forelæsn. VIII. om Centro Oscillationis; pag. 398 til 400. ved §. 294. Forelæsn. XVI. om Maalet paa de levende Kræfter, og pag. 449 til 454 ved §. 352. Tillæg XIII. om Principio Minimi. Endnu findes en Anmerkning i Oversætterens Præmonito ad Lectorem pag. 30. som henhører til pag. 179. ved §. 181. Forelæsn. IX. om den udkastede Kugel, som skulde kunne følge med Jorden, som en Satelles. Til Forøgelserne kan ogsaa regnes, at heri findes foran ved hver Forelæsning og Tillæg et kort Indhold af §§erne. Hvad Oversættelsen selv angaaer, da er Sproget gandske forstaaeligt, og saaledes som man er vandt til at læse det i slige Materier; dog havde vi ikke just oversat Forfatterens Navn paa Titulen: Jens Kraft ved: Jensenius Kraftius. Paa nogle Stæder have vi fundet Oversættelsen temmelig frie; dog uden at forandre noget betydeligt i Meeningen. Det havde maaskee ogsaa været en liden Friehed, men den havde giort Brugen af dette Verk lettere, naar Oversætteren endnu havde forladt den idelig afbrudte Nummerering af §§erne i Forlæsningerne og Tillæggene, og ladet dem alle gaae i een Følge. At nogle af Forfatterens Noter ere ikke bemærkede med (A)