Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

og 1769 (og hvad visse Artikler angaaer, tillige i nogle andre Aar;) til og fra Aalborg, fra og til Danmark, Norge og fremmede Steder ere ind - og udførte. Disse Tabeller ansee vi for meget nyttige og beqvemme, da de med eet øyekast lade os oversee Aalborgs Handel med ethvert Slags Vare i sær; men Møye og Fliid have de vist kostet Forfatteren; dog det samme gielder jo om heele Værket, som i Hovedsagen er grundet paa Aalborgs Toldbøger, og ikke uden megen Umage og kiedsomme Regninger er bragt i saa nyttig og ordentlig en Form, at det kan tiene til Mønster for andre Af handlinger i lige Fald. Forfatteren angiver selv i Fortalen slige Arbeider for saa møisommelige, at naar man ikke har en stærk Taalmodighed, og tillige en fast Overbevisning om deres muelige Nytte, maae man synke under Byrden, og forlade Arbeidet paa Halvveien; Og vi kunne ikke andet end heri give ham fuldkommen Ret; Men jo større Tak skylder man paa den anden Side de Mænd, der ikke ved disse Vanskeligheder lade sig afskrække fra at bidrage til det fornuftige Publikums Oplysning i saa vigtigt et Fag. Vi ønske kuns at fleere maatte ved Landhuusholdnings - Selskabets Opmuntringer anspores til at levere os lige saa rigtige, lige saa vel udarbejdede Handels - Beskrivelser over vore andre Kiøbsteder; Og ventelig blive vore Ønsker