Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

Det 13de Kapitel viser Aalborgs, i Hensigt til Handlen, fordeelagrige Omstændigheder, Hindringerne i dens Handel, og Midlerne til dens Forbedring. Til de betydeligste indvortes Fordeele henregnes dens beqvemme Beliggenhed, Leilighed og Lyst hos de unge for Handlen bestemte Mennesker, til at undervises, foruden i Skrivning og Regning, i Bogholderiet og adskillige fremmede Sprog. Kiøbmændenes, endog de Rigestes, Iver i at fortsette og vedblive Handlen, Deres Ordholdenhed og Reedelighed, Deres Lyst til Fabriqvers Anlæg, og endelig, at ikke Selge - Koner gaae omkring med Kramvahre. Derimod ere de vigtigste Hindringer i Aalborgs Handel, Sildefiskeriets Aftagelse i Liimfiorden, den skadelige Landprang, som øves af Skuderne fra Løkken, Blokhuusene og andre Steder, samt Mangel paa fornødne Manufacturer og Fabriqver. Midlerne til Handlens lykkeligere Opkomst, maatte, foruden nysomtalte Hindringers Hævelse, i sær erholdes ved Landvæsners Ophielpelse og fordeelagtigere Indretning, og ved muelige Forbedringer i en og anden af de udenlandske Handelsgreene, som i det mindste ikke burde være for Aalborg blot passive.