Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 25

394 del har Aalborg i Aaret 1769. vundet 46,993 Rdlr. — Det 2de Kapitel detaillerer paa samme Maade Handlen med Norge, som i bemeldte Aar udfalder for Aalborg til en Gevinst af 99,347 Rdlr. og ligeledes sammenlignes med Aaret 1726. — Det 3die Kapitel handler om Aalborgs Haandværkere og Fabriqver, disse sidste ere et Sukker - Raffinaderis, Sæbesyderie, Køn- røgs-Fabriqve, Trøkkerie, Teglbrænderie og tilforn et Silke Fabriqve. — I det 4de Kapitel viists Aalborgs egne Skibes Mængde og Drægtighed i nogle Aar af forrige og dette Aarhundrede, hvoraf sees, at Forskiellen ikke saa meget bestaaer i Skibenes Mængde, som i Bygnings - Maadens Forandring og deres Drægtigheds Forøgelse. — I det 5te Kapitel, og de følgende, til det ellevte inclusive, detailleres Aalborgs udenlandske Handel, der i Aaret 1769. overalt udfaldt til dens Tab; Ved sin Handel med Sverrig tabte den 2,168 Rdlr. med de østersøeske Skæder 80,239 Rdlr. med Hamborg 9,046 Rdlr. med Engelland 7,234 Rdlr. med Holland 10,115 Rdlr. med Frankerig 3,652 Rdlr. og med Portugal 18,374 Rdlr. — Det 12te Kapitel indeholder Betragtninger over Aalborgs udenlandsse Handel. Vel har Aalborg ved sin heele indenlandske Handel i Aaret 1769. vundet 146,340 Rdlr. som paa Landets indvortes Vind-