Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 17

Det fornøier os meget, at see en nye Prøve paa en Forfatterindes Arbejdsomhed, hvis For- tienester i de skiønne Videnskaber ere noksom bekiendte, og hvis Theater-Stykker ikke have savnet Publikums Bifald. Vel tør vi ikke sætte nærværende Stykke iblandt de beste af hendes Arbeider, ei heller tør vi regne disse iblandt Mesterstykker, dog troe vi, at man kan baade læse det og see dette og de øvrige opføres med