Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

185 En Akteur, som vor afdøde Hr. Londeman, der med de heldigste Naturgaver forbandt den største Omhyggelighed og en langvarig Øvelse, og havde opofret sig en Post, paa hvilken han var Publikums Forlystelse, og det Danske Theaters Ære, uden dog for Resten at have Opmuntringer og Tillokkelser i den Grad, som han kunde ønske og forlange — en saadan Akteur, sige vi, fortiente meer, end at hans Erindring skulde begraves og uddøe med ham selv. — Men hvem sikal være den værdige Tolk, der kan lægge for Dagen den fuldkomne Akteurs For- tienester, og det danske Publikums Erkiendtlighed mod samme? — Det bliver vist ikke denne Fors., som, istedet for alt andet, hvad man kunde vente, giver sig til at foresynge os i en kold og mat Poesie om Livet, som et Skuespil, og Menneskene som Skuespillere, indtil han endelig med et giør et Spring over til sin Heldt, og hvor varm bliver han nu! vore Læsere dømme selv af følgende: