Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Hr. T. begynder sin Afhandling med en Betragtning, som karakteriserer vor Tids oe- conomiske Smag paa en temmelig ufordeelagtig Maade: “Hvorledes det saa og har sig eller ikke," siger han, "saa seer man dog, og det til største Tab og Skade for Men- neskeligheden og de menneskelige Selskaber,