Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

ne er, siger han os ikke; og de særdeles Grunde, som har bevæget ham til nu at bekiendtgiøre den ved Trykken, holder han for ganske ubetydeligt at tilkiendegive. - Vi ønskede dog, at vide disse; thi Mangel heraf sætter os i Forlegenhed, at kunde give nogen Grund. — Ja, hvad Aarsag skal man give til en neppe maadelig Prækens Udgivelse i vore Tider, der skiønne ikkuns meget lidet paa en Overflødighed af gode og ypperlige! — Vi ville nødig giette paa Aarsager, der vare Forf. ufordeelagtige; nei! hellere ville vi nøies med slet ingen at vide.