Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

191 mægtig over sit Valg, og erklærer sig for hende, endskiønt han af sin Fader var bestemt for en Prindsesse fra et andet Hof, hvorfra Gesandter ankomme, for at afgiøre Partiet. Divan samtykker deri, med Be- tingelse, at hun skal antage mahomedansk Religion. Dertil var hun nu paa ingen Maade at bevæge; men omsider ved nog- les Hielp flygter bort; En Favorit af So- lyman, Agenor, bestukket af de fremme- de Gesandter, hielper hende til at flye, og hemmelig indbildcr Keiseren, at hun var forelsket i en anden, en Slave ved Navn Geron, der var af høi Fødsel, men ube- kiendt; dog de Flygtige hentes ind. Ir- mene forsikrer Solyman om den sande Aar- sag til hendes Flugt, Agenor, som frygte- de at blive røbet, dræber sig selv," — og nu — er alting ude.