Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

I almindelighed maa man tilstaae disse Poesier den Roes, at de ere fulde af Vittighed og artige Indfald, skiøndt disse maaskee undertiiden ere lidt for uædle. Stilen og Sproget er ey heller det beste, Poesien er noget plat, og en stor Deel af de Bibelske Sentenzer, som fylde halve Sider, ere ikke anvendte paa saa naturlig og utvungen en Maade , som de burde, det synes f. Ex@af S. 59 sammenlignet med S. 34 at Propheten