Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

have giort mere, hvis den efter sin Bestemmelse, og Hr. Forfatterens Hensigt havde seer Lyset, førend Hoved-Personerne faldt. Men Bogtrykkeren torde ikke lade et ukiendt Hitte-Barn komme for Dagen, førend de befrygtende Uleyligheder af sammes Antagelse, vare forsvundne. Beskrivelsen over denne fatale Feyde er fuld af bidende og vittige Satirer; og deri bestaaer dens Fortie- nester. Kuns Spørsmaal, om det var overeensstemmende med en god Statsborgers Pligter paa saa critisk en Tiid at lade denne Piece bekiendtgiøre, thi at det ikke virkelig skeede, er som sagt, ikke Hr. Forfatterens, men Bogtrykkerens skyld. Vist nok maae Hr. Etats-Raaden selv have troet det, derom kan vi ikke tvivle, da han ved denne nye Udgave har approberet dens første Bestemmelse; men vi kan langt fra ikke bifalde denne Meening. Naar Despotisme er i en Stat steget til det høyeste, naar følgelig en overordentlig Misfornøyelse og Forbittrelse udgiør den herskende Tænkemaade, da befinder Statslege- met sig i den allerhidsigste Sygdom, alle hero- iske Lægemidler, naar de ikke bruges med Forsigtighed og det beste Overlæg, vilde være i Stand til gandske at befordre dets Undergang, en Pal-