Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Originalen er skreven paa Fransk af Hr. Sarcey de Sutieres; Denne er altsaa en Oversættelse, og af denne dobbelte Oversætning er det formodentlig kommet, at mange Stæder ere gandske uforstaaelige. En sammenhængende Lærebog om Agerdyrkningen, som Titelen synes at tilkiendegive, finder man ikke her; men adskillige Practiske Anmærkninger henførte under 10 Ca- pitler.