Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Forfatteren lader os vide i en Forerindring, at dersom den første Bog af disse Tanker vinder Biefald, skal det opmuntre ham til at skrive videre, men i manglende Fald vil han legge sin Pen ned, og regne sig det til Ufuldkommenhed at have begyndt noget, som intet duede eller ikke fandt Biefald. Vi giøre her med Forf. Tilladelse Forskiel imellem intet at due, og ikke at finde Biefald. Endskiønt vi ikke ville paastaae om disse Tanker det første, saa maae vi dog tilstaae, at vi ikke kunne biefalde ham, naar han vilde gøre Mine af at fortsætte; thi de indeholde dog i det høieste ikkuns bekiendte og almindelige Sandheder, udførte i en ligesaa triviel Smag.