Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

skiønt vi ved denne Fordom bleve forbereedte til deres Giennemlæsning, saa vilde de dog slet ikke giøre saa fordeelagtig en Virkning hos os, at vi med Hr. A. torde ansee dem som et Arbeide, der