Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

til Forfatter — Deres Indhold har ellers ikke meget for Nysgierigbeden; Forf. melder om sine Forældre, Skiæbne, og hans da værende Forfatning, med hvilken han synes aldeles fornøyet; — Dog lader han os ikke glemme den besynderlige Sve- Denborg, i det han immer udsvæver tit sine Aabenbarelser, og tiltaler sin Ven nu og da i et Aandeligt, men tillige meget tillidsfuldt Sprog. Vi lære og i disse Breve at kiende noget til de fleeste af hans udgivne Skrifter, hvoriblant han i sær anpriser sin aabenbarede Aabenbaring, som et Skrift, hvoraf man tydelig kan see, at han taler med Engler o. s. v.