Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

342 Om end Forfatteren eller Forleggeren opfyl- der nok saa mange Avis-Blade med Lovtaler over denne Roman, saa ville dog vel fornuftige og upartiske Dommere, naar de have læst den, ikke tilstaae den den mindste — Ney, kan dens lykkelige Korthed ikke regnes til en Fortjeneste, saa tilkiende vi den ingen. — Betty har vist nok ulykkelige Tildragelser, men vi interessere os slet intet deri, og det er vel den største Ulykke! — men hvorledes skulde vi? — Hendes Karakter kiende vi intet til, og Hendes Hændelser ere me- stendeels alle saabanne, fom ere opkaagte i en hver gemeen Roman, og disse komme ligesaa hovedkulds paa, som de voldsomt udvikles. — En Og anden deriblandt synes at være af Forf. egen Opfindelse, men de udmærke ham tillige paa en saadan Maade, at alle, end og lidet smage- fulde Roman-Elskere have stor Grund til for Fremtiden at slutte ham i Litaniet