Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

sige, eller hvad Følgerne deraf kunne biedrage til hans Øyemeed — Men vi maatte vidt overskride Grændserne, om vi vilde anføre alle de Anmærkninger, som her kunde giøres: naar skulde vi komme tilbage igien, naar vi toge os for, at følge Forfat. igiennem hans mange adskillige Himle? hvor vidtløftige maatte vi blive, naar vi ville giennemgaae den Beskrivelse, han giver os om de faldne Engler, deres Oprør, den Tumult de anrettede paa Jorden, inden de bleve fordrevne o. s. v. En Beskrivelse, som ikke meget eftergiver hine Miltoniske i det forlorne Paradis! Hvilke Undersøgelser maatte vi ikke anstille, naar vi ville tale om det hellige Element, ( η δοξα σγ Θεγ Rom. 3, 25.) ɔ: den Guds Søns Herlighed, hvis Indflydelse giorde Verden, førend dens Beboere fordervede sig, til det lyksaligste Opholds Sted? Kort: vi maatte blive ligesaa uendelige, som Forf., naar vi vilde følge ham i alle hans Udsvævelser, der er ligesaa lange, som mange.