Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Hed of 4 Aarsager: 1.) Fordi den Jødiske Nation da skal besynderligen indlemmes i den Christen Kirke. 2.) Fordi Hedningene skal ved den Leiligyed omvendes. 3.) Fordi Gud skal bruge sit Retfærdig- heds Riis for at straffe Hedningerne, og 4). Fordi den deilige Fred paa en besynderlig Maade skal herske i Guds Stater. — Disse Grunde søger han at fastsætte, og bruger dertil de Steder af Skriften, som almindelig anføres for den Meenings Bestyrkelse. — Hverken Har forsat. bragt noget nyt Probleme for Lyset, ey heller Har han, saavidt vi vide, i Henseende til beviiserne, lært os noget foruden det gamle og trivielle — Hvad Jødernes Omvendelse angaaer, da beraaber han sig her meget paa Pauli Skrivelse til Romerne, i sær det 11 Cap. af samme, og erindrer dets Overeenstemmelse med adskillige Steder i det gamle Testamentes Skrifter. Forfatterens tæn- kemaade er ellers ikke uordentlig, hans Stiil er mid- delmaadig, og de Indsigter og den Grundighed, han yttrer, ligesaa.