Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

mangen en Doctor Medicinæ. En heldig Forbindelse af begge Deele i en Person, haver Verden seet mange ypperlige Exempler paa, og Kiøbenhavn i sær har ejet en Vundlæge, hvis Habilitæt i det medicinske Fag vi tilønske Hr. Ortophilus for paa engang at sikkre hans Udkomme imod de smaa bundlægers Indgreb. — I det øvrige er denne piece ikke ilde skreven og aldeles ikke uden sine Fortjenester. Dog tvivle vi meget, om alle hans fromme ønsker og velmeente Forslag vilde have kunnet bevirke en saa nyttig og saa almindelig Forbedring i Lægevidenskabernes Tilstand, som den det K. Collegium Medicum, længe før nogen Or- tophilus havde giort et Udkast til, og som vi ønske maae komme i Stand.