Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Denne Ortophilus er i vore Øine intet andet end en medicinsk Philopatreias Han ligner denne Erkefader til al den politiske Yngel, som trykker Staden, ey allene i sin udvortes Skikkelse lige indtil de voldtagne latinske Overskrifter; men fornemmeligen ogsaa i sin indvortes Natur og Værdie. Han har ligeledes vovet sig paa een af Statens mest magtpaaliggende Dele, som nok kunde behøve en almindelig Forbedring: han fremsætter med en priselig Frimodighed en Deel bekiendte og længe beklagede Sandheder: og han skildrer visse Misbruge med levende Farver. Men Han synes heller ikke at være allene bleven dreven af en gandske reen Nidkiærhed for Fædrenelandets Beste, og han burde have tvivlet lidt mere paa sit Kald til at prædike Lægevidenskabens Fordervelse. Vi hore tiere en fortørnet Doctor Medicince, eller en forurettet Landphysicus, end den patriotiske Læge, vi have ventet. Han svækker sine Grundes Vægt og Styrke ved de idelige Udfald