Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

sprit livr, III. chap, 3. Hr. Mag. udgiver dette Stykke som et Forsøg, da han er sindet, i Fald han maatte vinde Publikums Bifald, at give os snart en Oversættelse af der ommeldte heele Skrift. — Vi ville ønske Hr. G. det forudsatteVilkaar opfyldt; da Skriftets Værd uden Tvivl giør hans Valg roesværdigt; men vi ville tillige ønske, at Oversættelsen maatte blive sin Original saa værdig, som mueligt. At Hr. Mag. vilde være alt for Samvittigheds fuld til enten at udelade, tilsætte, eller forandre, med Forringelse af Originale Skønheder, hvor ikke en u-undgaaelig Nødvendighed fordrer det. Nærværende Prøve har foranlediget det sidste Ønske hos os. Vi have deri truffet adskillige Steder, hvor Oversætteren i Henseende til disse Punkter har forseet sig, f. E. S. 9. „naar Kierligheden er gandske og al- deles kiødelig, da er det ikke Personen, men Vellysten, som man elsker, (uden for saavidt, at man ved Personen forstaaer sig selv)". Dette Tillæg kiender Originalen ikke, og hvad det vil sige, see vi ikke —- Paa samme Sted heder det: „naar denne Kierlighed af et Kiøn til der andet, er foreenet med en Alvorlig Vel- villighed imod en Person" o. s. v. —- At det Ord Velvillighed udtrykker det Franske Esti- me, troer Oversætteren vel ikke, men at han har haft Grund til her at forandre, troe vi ikke.