Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

lene blevet dem noget skyldig — Snart lader han Fornuft og Erfarenhed tiltale dem i den alvorlige Lære-Tone, snart slaaer han sig løs og leer dem Skieppen fuld, — og begge Deele passe vel i en Sag, der kan betragtes baade fra den alvorligste og latterligste Side. — Saavel i det ene som det andet, have vi fundet os meget fornøyede med ham. Hans alvorlige Erindringer forekomme os alle velgrundede, og iblant disse fandt vi den i sær smuk, som angaaer den bekiendte Efterlignelse af visse Dyrs Stemme i Hr. Bredahls Syngestykke. — At anføre Steder af dette Slags til Prøve, kunne vi ikke for Rummets Skyld.— Dog! at vore Læsere ikke skulle forlade Forfat. gandske ubekiendt, ville vi give dem et Træk af hans Satire-Gaver i følgende: „Tordendes rullede Mishagets Stemme fra Hiørne til Hiørne, høyt skald Pibernes fæle Lyd. Men, Manden havde en Pande af tredobbelt Erts, som hørte, stolende paa Kabalens Bistand, lod han fortsætte dette afskyelige Stykke. Akteur, 03 Aktrise, vel underrettede, stode der og trodsede, og kastede et Blink af Foragt ned til Parterret, som ikke vilde tvinge dem til deres Skyldighed. — Fremmede saae det, og smilte og sagde: de enfoldige Danske! men det skar i Patriotens Bryst, og han soer en hellig Eed, at det skulde hævnes. List afværgede en Deel af Hævnen, imedens Kiekhed