Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Vi kunne ikke sige andet, end at jo disse Tanker ere værdige at nedlegges for Kongen —. De yttre en Patriotisk Følelse over den lykkelige Stats-Forandring den 17de Januarii —. De udtrykke en varm Lykønskning til Landets Fader, og hede Ønsker for alle Stænders Vel — Bondestanden fortiener vel her at være Hoved-Gienstanden i fleere end een Henseende: ,, Dine Ager dyrkere, heder det, de ere de fleeste, men tillige de vanvittigste, de slettest opdragne, og de umyn digste af alle dine Børn. -— Bliv ved at op- elske denne din Stand, som hidindtil pial ten, og modløs nok har gaaet kroget og ned bøyet under Statens, Omstændighedernes og Tidernes forskiellige Byrder. Hold, som Fa- der, det Løfte, du gav os! Udfør som Konge den Begyndelse, du har giort med os„ o.s.v. En Anmærkning have vi ellers giort ved dette Stykkes Giennemlæsning, som er denne: Det synes, at Forf., strax efter at Titelen er sat, ikke mere erindrer den eenfoldige og nødlidende Bondestand, i hvis Navn han egentlig taler. — Vi ville ikke tale om, at den største Deel af hans Tale løber ud paa andre Formaale, — men vi sigte hermed i sær til det Sprog han taler i —.