Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Et Exempel paa at Oversætteren har misforstaaet sin Original, troe vi at finde S. 20. Vi ville anføre Originalens Ord: „Il est impossible, qu'il (sc: l'amour charnel) ne foittou jours tremblant puisque il fait de pendre sa felicité d’une personne, qui ne l'a pas” — Dette Stæd oversættes saale- des: „Det er og intet andet mueligt, end at den (nemlig den kiødelige Kierlighed) jo stedse maae være skiælvende og frygtsom, da den lader sin Lyksalighed henge af en Person, som selv ikke har nogen" — Hvorfor kan ikke den elskte Person selv have Lyksalighed for sig, uden at have det, som udgiør den andens? og, at det sidste meenes i Originalen, synes at være tydeligt, — men for ikke at blive for vidtløftige, ville vi nøyes med at have anført disse Anmærkninger, (skiønt vi ikke mangler fleere) for at retfærdiggiøre de Advarsler, vi have taget os den Frihed at give Hr. G. som Oversætter.