Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

confiskeret til de Fattiges Nytte; kunde disse Kræltringer læt forstukket det Beste, deres fattige Næste til uboedelig Skade, og faaledes fixeret Magistraten; Men paa denne Maade mistede de det altsammen. Ergo: var den existerte Maade den beste, Himlen kunde udtænke at straffe dette Skarns Pak paa. Qvod erat demonstrandum. Der kunde maa- skee giøres nogle Indvendinger mod denne Slutning; f. Ex. har disse Folk ikke haft deres Næring af andre, end blot allene af den brave Holmens Magt? Om saa var, blev da den brave Holmens Magt mindre strafværdig end de, der tog mod deres Besøgelser? og endelig, naar nu alt dette var afgiort, er det da vel tilladt i en Staat selv at tage sig til Rette? dog disse og flere Erindringer kan vi ligesaa gierne spare, da de vist gaae langt over Forfatterens Horizont.