Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Forfatternes berømte Navne og bekiendte Fortienester, fornemmeligen i at oplyse disse Nor- diske Rigers Historie, ere noksom Borgen for, at Titlerne ikke bedrage nogen. Saa meget hellere kan vi forbigaae, at give nogen videre Efterretning eller Bedømmelse over disse med stor Lærdom opfyldte Skrifters Indhold: Hvilken desuden ikke kunde blive enten de Høylærde Forf. Arbeyde saa værdig, eller Læ- serne saa nyttig, som vi ønskede, naar vi ikke vilde blive vidtløftigere, end vores Plan tillader. Man merker ellers letteligen, at Hr. C. R. Suhms Afhandling er at ansee som den 3die Tome af et stort Verk over den Nordiske Historie, hvis Fortsættelse man maa med Begierlighed vente (s. Fortal.) De 2 Foregaaende ere bekiendte; Forsøg til et