Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

„1 Art. Om hvad man har at tage i Agt strax efter Fødselen, og medens man giver at die. 2. Om Maaden at behandle de smaa Børn. 3. Om de Uleiligheder, som man undgaaer, naar man selv opammer sine Børn. 4. Den Vane at sette Børn ud til Ammer, er en Aarsag til Folkemængdens Aftagelfe. Særdeles Betragtninger over de Uleiligheder, som flyde af den Vane, Konerne paa Landet have, at ikke begynde at give deres Børn Die, førend den 2den eller 3die Dag, efter at de have giort Barsel." Disse ere Materierne, som behandles i dette særdeles nyttige Skrift, ved hvis Oversættelse Hr. Lodde har paa nye giort sine Landsmænd en vigtig Tieneste. Maatte det kun have mange saadanne Læserinder, som vi ønske, som læse med Agtsomhed og Eftertanke, som have Moed nok til at overvinde Moder og indgroede Fordomme, og ved at følge Naturens stærke Vink giøre sig selv og deres Børn lykkelige. „Dersom det var Moden siger. Forfat. Sid. 58. At enhver Kone