Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

han har efterladt sig, gandske vist ikke, i den Tanke, at de i deres nærværende Skikkelse skulle komme for Lyser. Her fattes allevegne Orden og Sammenhæng, — Fuldstændighed — Paalidelighed — m. m. som Udgiverne meget oprigtigen tilstaae i en Forer- indring i hvor de giøre sig megen Umage for at undskylde disse Mangler, og at forsvare disse afbrudte Tankers Bekiendtgiørelse. Vi unde dem hierteligen gierne, at Subscribenterne antage deres Aarsager for gyldige. Men der skal dog meget til den Indbildning, at have herved givet Publikum en Plan i Hænderne, hvorved enhver oplyst Mand kan blive en god Skribent, uden at giøre sig syn- derlig Umage derfor. „Han behøver kun at optegne sine Tanker, ligesom de falde ham ind o. s. v. (see den næst sidste Side af Forerindringen). Er denne Maade da saa ube- kiendt? og behøve vi vel 2de hele Bind