Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

troe vi sikkert vilde formedelst Lediggang foraarsage større Skade end Nytte. Men om det sidste Ønske (som i sær synes at ligge Forfat. paa Hiertet) er nyttigt eller skadeligt, tør vi ey med Vished dømme. Dog maae vi tilstaae, ar vi ikke have de fordeelagtigste Tanker om Waysenhusets forrige Tilstand, naar den gamle Slendrian i alt skulde følges. Den nye Indretning vilde maaskee bleven alt for Tydsk. Men kunde der ikke gaaes en Middelvey?