Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Korte Anmærkninger over enkelte Steder af det gamle og nye Testamentes Bøger. Af Østerlandenes, saavel som Romernes, Grækernes og andre Folke-Arters Alderdomme og Skikke, af gamle verdslige Skribenteres Vidnesbyrd, af Ordenes egentlige Bemerkelse i begge Sprogene, til visse Steders, Fortællelsers og Talemaaders desto nøyere Oplysning og Forstand, med Flid samlede og udgivne af Iørgen Stauning, Medtiener i Ordet til vor Frue Menighed i Aarhuus, trykt i Aalborg Bogtrykkerie 1771. 8vo.