Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

" Efter saa mange mod Philopatreias ud- komne Besvarelser og Igiendrivelser maatte vel dette Svar synes overflødigt. Tvende Ting meener jeg dog kan enten billige eller dog und skylde mit Foretagende, nemlig 1) at disse An- mærkninger langt fra at være tagne af andres Arbeide, Har baade været forfattede og til Tryk- ken færdig, førend noget Stykke af de andre Be- svarelser vare mig bekiendte; men ere ved en uventet Forhindring hidtil fra Pressen opholdet. 2) At der mueligt kan være levnet noget af de forige Forfattere til Philopatreiases Besvarelse, helst da ingen, det jeg veed, har igiennemgaaet alle hans Sætninger, hvoraf nogle befindes end- nu at have Yndest hos visse endog fornuftige Folk. Da jeg nu allene har holdt mig til det Stykke om Geistligheden, og ikke ladet nogen Deel af samme Stykke blive ubesvaret, formodes det, at disse Blade vil endnu kunde finde Læse te, og, om de skulde indeholde noget Got, det da ikke foragtes, fordi brave Mænd har fornuf tigviis kundet falde paa een og anden Tanke med mig, og have kun ved en Hændelse forekommet mig i at faae deres Tanker ved Trykken bekiendtgiort."