Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17

269 Forfatteren holder ikke med dem, der troer, at Avlingsbrug bør giøre de smaa Kiøbstæders Hovedstyrke, og at Handel og Fabriker dertil skulle være en Biestyrke. Han indvender herimod, Vanskeligheden at faae Folk til Arbeidet, Lønnen som er høiere i Kiøbstæderne end paa Landet, og Levnetsmidlernes Kostbarhed formedelst Consumptionen, der langt overstiger det som en Bonde svarer i Kongelige Skatter. Han holder og for, at det var got, at Handelsmænd ikke havde Tilladelse at handle med alle Ting, men visse Personer allene skulle handle med visse Ting; hans Grunde herfor ere meget rimelige; men alt hvad han saa disse faa Blade afhandler, er dog saa overmaade løselig, vilt og ikke udførligt afhandlet, at man ikke engang kan ansee det som et got Udkast til en Afhandling i denne Materie.