Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Slutningen af Anmældelsen om Beskrivelsen over Island. Subscribenterne behage at tegne deres Navne i Kiø- benhavn hos Boghandler Mumme og uden for Kiøben- havn i begge Rigerne hos Deres Høiærværdigheder Bi- skopperne, som tienstlig ombedes at ville paatage sig den- ne Umage, og at befordre dette verks Debit, saavidt mueligt er. Subscriptions-Listerne ønskes indsendt til Selskabet inden November-Maaneds Udgang i det seneste. Naar Værket er færdigt, skal det blive bekiendt giore i Aviserne og ombedes da de Herrer Biskopper at give Selskabet tilkiende, med hvad tilforladelige Skippere eller anden sikker Leilighed Casserne, med saa mange Exemplarer som der ere Subscribenter, til hvert Stift kunde sendes, da Betalingen ved Exemplarernes Modtagelse erlegges.