Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

256 portance, at den rigelig kan føde en værdig Mand uden Caracteer, og ikke behøves at understøttes ved et Assessorats Indkomster; Etats-Raadskabet og Byefogderiet ere jo dog ikke Poster, der ere saa forbundne og sammenhængende som Qvarteer-Commissairen og hans Sløife. Det er ikke nok, siger han, at Secretariat-Gagen og Commissaire-Lønnen følges ad, til at fylde Capitalistens ChatolCasse, eller forhøie den udlaanende Prioritets-Summa, men man kan desuden ved ringe Efterspørgsel, og som er artig nok, i disse besværlige Tider uden Penge faae at see en Bogholder, en Archivarius og en Commissarius samlet udi een eneste Person, hvis aarlig staaende Løn er derfor 1450 Rdlr. og ikke desto mindre haver denne umaa- delig befordrede Mand ikke allene et ordinaire Begreb, men haver endog for saa Aar siden faaet 10000 Rdlr. med sin Kone, og for nylig en Arv paa andre 10000 Rd. Han roser vores nu værende Politiemester for den Redelighed og særdeles Indsigt med hvilken han forestaaer sit Embede, og særdeles for den Maade, paa hvilken han haver opført sig ved Qvarteer-Commissair-Em-