? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

At Æres-Tegn ey altid er Med Ære og Fortienester forbunden, Derpaa et nyt Beviis er her: