? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Han lukte Døren i til Kongens Stoel —