på Harvards kopi med håndskrift: "Schønheyder. Doctor Theolog." Uddrag fra Erindringer ved den Veldømmendes Kritik over Suhms Moraler. Af den Giennemlæsende.

Pag. 30. Du skriver ret vel for de stakkels Dommere. Fordi der kan skee Misbrug i et Embede eller ved en Person, derfor skal der skee en total Forandring. Det er det gode Princi- pium, som har hersket en Tid lang, hvorved een og anden har fundet sig vel, naar flere ilde. Den beste Orden bliver dog vel den gamle, naar den med Fornuft og Sagtmodighed bliver renset fra Misbrug og Omsvøb. Overalt tænk paa den vise Konges