på Harvards kopi med håndskrift: "Schønheyder. Doctor Theolog." Uddrag fra Erindringer ved den Veldømmendes Kritik over Suhms Moraler. Af den Giennemlæsende.

Pag. 20. Naar Du skriver om de afsatte Embedsmænd, røber Du Din retsindige Tankeinaade. Den vilde Du, Hans Majestæt skulde læse, og vel ønskede, Han vilde følge. Kan- skee der kunde blive en ledig Plads for Dig. Kongens Viisdom og Retfærdighed bestemmer vel Deres skiæbne, uden Din Raadførsel. Du kalder Dig selv Veldømmende, og gid Du var det.