[Otto Diderich Lütken] Uddrag fra Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

en Forbrydelse, og saa stridige mod Folke- Retten, som de virkelig ere. Havde de indseet Lotteriernes fulde og vidt udstrakte Skadelig- hed, samt den derved hæftende Forbrydelse imod Naboe-Staterne, da havde den, ja de en saadan fornærmende Stat paagrændsende Naboer fundet sig høilig beføiede, naar den ved mindelig Mellemhandling ikke vilde afstaae fra et dem saa fornærmeligt Paafund, at declarere ham Krig, indtil han fandt sig i deres billige Paastand. Langt fra at de fleste Krige, og og muelig ikkun ganske faae ere førte paa saa gyldig Grund, og af saa billige Aarsager.