[Otto Diderich Lütken] Uddrag fra Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

22 det behøves. Til med kan Tyrken vel ikke mere ansees, som en Europæisk Potentat. Den anden foregivne Nytte vil jeg lade Forfat- teren af de ommældte Tanker selv fremsette. Hans Ord ere disse: "At Lotteriet i sig selv, og uden at see paa de 12. pro Cento, er maa- skee langt fordeelagrigere for Landet, end alt, hvad som kan bringes tilveie ved de 12. pro, Cento nyttige Anvendelse. Og denne Lan dets Fordeel foregiver han at bestaae deri": At Lotteriet i 30. Aar giør en uventet Lykke, og beriger 580. af Kongens Undersaatter; ligesom det i samme Tid udtæller og udbetaler blant Kongens Undersaatter i bare Gevinster om- trent fire Millioner Rigsdaler.