[P.F. Suhm] Uddrag fra Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Imellem Frode, den Fredegode kaldet, som regierede i Sielland, og Gøthar, Konge paa Jedderen i Norge, havde været et langvarigt Fjendskab, foraarsaget derved, at den første havde bortsnappet den sidstes Dotter Alvilda, og endskiønt han derpaa havde giftet sig med Hende, saa kun- de det dog ikke stille den Norske Konges Vrede; thi en vis Asbjørn, Thors Præst, og en berømt Skald paa de Tider, opvar- mede den ved sine Sange, og opflammede jævnligen det Had, som da bluffede imellem